Wdrożone i zatwierdzone procedury wypożyczalni Bel Viaggio

Wstęp

Wypożyczalnia Bel Viaggio zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych i sprawnych pojazdów dla wszystkich swoich klientów. W ramach naszych działań przygotowaliśmy szczegółowe procedury reagowania na awarie, które mogą wystąpić podczas użytkowania wynajmowanego pojazdu. Procedura ta dzieli awarie na dwie kategorie: awarie uniemożliwiające dalsze podróżowanie oraz awarie pozwalające na dalszą podróż. Celem jest zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy, minimalizując wpływ awarii na plany naszych klientów.

1. Cel procedur

Celem procedur jest zapewnienie efektywnego postępowania w przypadku wystąpienia awarii pojazdu, aby zagwarantować bezpieczeństwo i komfort naszych klientów oraz ochronę interesów wypożyczalni.

2. Zakres

Procedury obejmują działania podejmowane w przypadku zgłoszenia przez klienta, zarówno tych, które uniemożliwiają dalsze podróżowanie, jak i tych, które pozwalają na kontynuację podróży.

4. Aktualnie wdrożone procedury:

1. Procedura dotycząca konsekwencji naruszenia warunków umowy przez klienta

2. Procedura zgłaszania awarii

3. Postępowanie w przypadku nadmiernego zanieczyszczenia pojazdu

4. Postępowanie w przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu

5. Postępowanie w przypadku zmiany planów wynajmu przez klienta

6. Postępowanie w przypadku uszkodzenia wyposażenia dodatkowego pojazdu

7. Procedura dotycząca zgłaszania zgubienia kluczyków i organizacji ich zastępstwa

8. Postępowanie w przypadku złamania przepisów drogowych przez klienta

9. Postępowanie w przypadku pytań lub niejasności klienta dotyczących umowy wynajmu

10. Postępowanie w przypadku sytuacji, gdy klient nie może odebrać pojazdu w umówionym terminie

11. Procedura Postępowania w Przypadku Kradzieży Rzeczy Klientów Pozostawionych w Samochodzie Podczas Wynajmu

12. Procedura Postępowania w Przypadku Zdarzeń Losowych Podczas Wynajmu Samochodu

13. Procedura Reagowania na Szkody i Uwagi Zgłaszane przez Użytkowników w Wypożyczalni Samochodów

14. Procedura Reagowania na Zgłoszenia Klientów Dotyczące Uszkodzeń Pozwalających na Dalszą Podróż

15. Procedura Reagowania na Zgłoszenia Klientów Dotyczące Uszkodzeń Uniemożliwiających Podróżowanie

16. Postępowanie w przypadku sytuacji kryzysowych

17. Procedura wypożyczenia fotelika dla dziecka

18.  Postępowanie w przypadku reklamacji klienta

Przestrzeganie procedur ma zapewnić szybkie i skuteczne reagowanie na zgłoszenia uszkodzeń, minimalizując nieprzyjemności dla klientów i dbając o ich bezpieczeństwo.

1. Procedura dotycząca konsekwencji naruszenia warunków umowy przez klienta

Cel:

Zapewnienie jasnego zrozumienia przez klienta konsekwencji naruszenia warunków umowy wynajmu pojazdu, w tym możliwych kar finansowych, oraz utrzymanie integralności umowy i ochrona interesów wypożyczalni Bel Viaggio.

Zakres:

Procedura obejmuje wyjaśnienie klientowi konsekwencji naruszenia warunków umowy wynajmu pojazdu oraz wskazanie możliwych kary finansowych, jakie mogą być nałożone.

Procedura:

1. **Komunikacja Warunków Umowy:**

   – Przed podpisaniem umowy wynajmu, klient otrzymuje kompleksowe informacje na temat warunków umowy, w tym zasad użytkowania pojazdu, terminów płatności, obowiązków i zakazów.

2. **Wyjaśnienie Konsekwencji Naruszeń:**

   – Klient jest szczegółowo informowany o konsekwencjach naruszenia warunków umowy, w tym możliwych kar finansowych, które mogą być nałożone w przypadku takich naruszeń.

3. **Przykładowe Naruszenia i Kar Finansowych:**

   – Wyjaśniane są przykładowe przypadki naruszeń warunków umowy, takie jak:

     – Opóźnienie w zwrocie pojazdu.

     – Uszkodzenia pojazdu wynikające z niewłaściwego użytkowania.

     – Palenie tytoniu wewnątrz pojazdu.

     – Zaniedbanie w dbałości o czystość pojazdu.

   – Dla każdego przypadku naruszenia określane są możliwe kary finansowe, które mogą zostać nałożone na klienta.

4. **Wyraźne Przekazanie Informacji:**

   – Klientowi jest wyraźnie przekazywane, że naruszenia warunków umowy mogą skutkować dodatkowymi opłatami finansowymi, które zostaną doliczone do kosztów wynajmu pojazdu.

5. **Podpisanie Umowy z Pełnym Rozumieniem:**

   – Umowę uznaje się za podpisaną korespondencyjnie za pomocą e-maila po dokonaniu wpłaty zaliczki korzystając z form płatności w systemie rezerwacji na stronie www.belviaggio.pl

6. **Zapewnienie Klarowności Warunków:**

   – Bel Viaggio zapewnia, że warunki umowy są sformułowane w sposób klarowny i zrozumiały, aby uniknąć nieporozumień i sporów z klientem.

Zalecenia dla Klientów:

– Klientom zaleca się dokładne zapoznanie się z warunkami umowy wynajmu przed podpisaniem, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i dodatkowych kosztów.

Wzór umowy wypożyczenia samochodu z Bel Viaggio

Regulamin instrukcja odpowiedzialnego odbioru i zwrotu samochodu

Zasady rozliczeń i anulowanie rezerwacji

Pytania i odpowiedzi

Płatności

2. Procedura zgłaszania awarii

1.1. Zgłoszenie awarii przez klienta

– Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia awarii pojazdu.

– Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie na numer infolinii wypożyczalni, 

– **Telefon**: +48 570 571 897

– **Email**: biuro@belviaggio.pl

– Klient powinien podać następujące informacje:

  – Numer rejestracyjny pojazdu.

  – Miejsce zdarzenia.

  – Opis awarii.

  – Dane kontaktowe.

2. Postępowanie w przypadku awarii

2.1. Awarie pozwalające na dalszą podróż

– Po zgłoszeniu awarii, pracownik wypożyczalni ocenia sytuację i klasyfikuje ją jako pozwalającą na dalszą podróż (patrz dalsze procedury w temacie awarii)

– Klient zostaje poinformowany o dalszych krokach oraz możliwych działaniach naprawczych.

– Pracownik wypożyczalni koordynuje naprawę w dogodnym terminie, zgodnie z [Procedurą Reagowania na Szkody i Uwagi Zgłaszane przez Użytkowników].

– Klient może kontynuować podróż, chyba że naprawa wymaga natychmiastowej interwencji, która może być wykonana na miejscu lub w najbliższym serwisie.

2.2. Awarie uniemożliwiające dalsze podróżowanie

– Po zgłoszeniu awarii, pracownik wypożyczalni ocenia sytuację i klasyfikuje ją jako uniemożliwiającą dalsze podróżowanie.

– Pracownik informuje klienta o konieczności kontaktu z assistance i koordynuje działania zgodnie z [Procedurą Reagowania na Uszkodzenia Uniemożliwiające Podróżowanie]

– Assistance organizuje pomoc na miejscu zdarzenia, która może obejmować:

  – Naprawę na miejscu (jeśli możliwe).

  – Holowanie pojazdu do najbliższego serwisu.

  – Zapewnienie pojazdu zastępczego (jeśli przewidziane w umowie).

3. Dokumentacja i komunikacja

– Każde zgłoszenie awarii powinno być udokumentowane w systemie zarządzania wypożyczalni.

– Klient zostaje poinformowany o podjętych działaniach i przewidywanym czasie ich realizacji.

– W przypadku awarii uniemożliwiających dalsze podróżowanie, szczegółowe raporty są przekazywane do działu technicznego.

4. Zasady postępowania

– Pracownicy wypożyczalni są przeszkoleni w zakresie identyfikacji i klasyfikacji awarii oraz odpowiedniej komunikacji z klientami.

– Wszystkie działania powinny być podejmowane w sposób profesjonalny, z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta.

– Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe z winy klienta, o ile nie zostały one zgłoszone zgodnie z procedurą.

5. Postanowienia końcowe

– Procedura podlega regularnej weryfikacji i aktualizacji w celu jej optymalizacji i dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych.

– Wszystkie zmiany procedury powinny być komunikowane oraz odpowiednio wdrażane w systemach zarządzania wypożyczalni.

6. Kontakt w przypadku zgłoszeń

Klienci mogą zgłaszać awarie bezpośrednio do punktu obsługi klienta, telefonicznie lub mailowo, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

– **Telefon**: +48 570 571 897

– **Email**: biuro@belviaggio.pl

3. Postępowanie w przypadku nadmiernego zanieczyszczenia pojazdu

Cel:

Zapewnienie utrzymania pojazdu w odpowiednim stanie czystości oraz określenie procedury postępowania w przypadku nadmiernego zanieczyszczenia pojazdu po jego zwrocie, w celu zapewnienia zadowolenia klienta oraz ochrony interesów wypożyczalni Bel Viaggio.

Zakres:

Procedura obejmuje ocenę stanu czystości pojazdu po jego zwrocie przez klienta oraz ewentualne dodatkowe opłaty za nadmierne zanieczyszczenie.

Procedura:

1. **Ocena Stanu Czystości Pojazdu:**

   – Po zwrocie pojazdu przez klienta, pracownik Bel Viaggio dokonuje szczegółowej oceny stanu czystości pojazdu.

   – Sprawdzane są różne elementy pojazdu, takie jak wnętrze, tapicerka, dywaniki, oraz zewnętrzna powierzchnia pojazdu.

   – Oceny stanu pojazdu może dokonać również nowy wynajmujący, jeśli samochód nie był wewnętrznie użytkowany w Bel Viaggio (potwierdzenie historii w systemie lokalizacji)

2. **Ocena Stopnia Zanieczyszczenia:**

   – Pracownik lub nowy Klient ocenia stopień zanieczyszczenia pojazdu i porównuje go z normami czystości określonymi w umowie wynajmu oraz standardami czystości przyjętymi przez Bel Viaggio.

3. **Kryteria Oceny:**

   – Kryteria oceny obejmują:

     – Brudność tapicerki i dywaników.

     – Nielakierowane powierzchnie zewnętrzne pojazdu.

     – Ogólny stan czystości wnętrza i zewnętrznej powierzchni pojazdu.

4. **Dodatkowe Opłaty:**

   – W przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia pojazdu, klient zostaje poinformowany o konieczności zapłacenia dodatkowej opłaty za czyszczenie.

   – Opłata za nadmierne zanieczyszczenie ustalana jest na podstawie stopnia zabrudzenia oraz czasu i kosztów związanych z koniecznością przeprowadzenia gruntownego czyszczenia.

5. **Informowanie Klienta:**

   – Klientowi jest udzielana informacja na temat stwierdzonego nadmiernego zanieczyszczenia oraz wysokości dodatkowej opłaty.

6. **Akceptacja Opłaty:**

   – Klient akceptuje dodatkową opłatę za nadmierne zanieczyszczenie pojazdu poprzez złożenie odpowiedniego podpisu.

7. **Przyjęcie Opłaty:**

   – Bel Viaggio pobiera opłatę za nadmierne zanieczyszczenie od klienta w rozliczeniu kaucji.

8. **Dalsze Postępowanie:**

   – Po uregulowaniu dodatkowej opłaty, pojazd zostaje poddany gruntownemu czyszczeniu, aby przywrócić go do stanu akceptowalnego dla kolejnych klientów.

Zalecenia dla Klientów:

– Klientom zaleca się dbanie o czystość pojazdu i unikanie nadmiernego zanieczyszczenia, aby uniknąć dodatkowych opłat.

4. Postępowanie w przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu

Cel:

Zapewnienie jasnego zrozumienia przez klienta konsekwencji opóźnienia w zwrocie pojazdu oraz ustalenie procedury postępowania w celu minimalizacji zakłóceń w harmonogramie wypożyczeń i zapewnienia sprawnej obsługi kolejnych klientów.

Zakres:

Procedura obejmuje wyjaśnienie klientowi konsekwencji opóźnienia w zwrocie pojazdu oraz ustalenie dodatkowych opłat związanych z tym opóźnieniem.

Procedura:

1. **Komunikat o Opóźnieniu:**

   – Klient, który przewiduje opóźnienie w zwrocie pojazdu, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić wypożyczalnię Bel Viaggio o planowanym opóźnieniu.

2. **Określenie Czasu Opóźnienia:**

   – Klient informuje pracownika Bel Viaggio o planowanym czasie opóźnienia w zwrocie pojazdu.

3. **Ocena Dostępności:**

   – Pracownik Bel Viaggio ocenia dostępność pojazdu na kolejne wypożyczenia oraz możliwość dostosowania harmonogramu, uwzględniając planowane opóźnienie.

4. **Ustalenie Dodatkowej Opłaty:**

   – Opóźnienie w zwrocie pojazdu może wiązać się z dodatkową opłatą, która zależy od czasu opóźnienia oraz aktualnej stawki dziennej za wynajem pojazdu.

5. **Informacja o Dodatkowej Opłacie:**

   – Klient zostaje poinformowany o wysokości dodatkowej opłaty za opóźnienie w zwrocie pojazdu.

6. **Akceptacja Dodatkowej Opłaty:**

   – Klient akceptuje dodatkową opłatę poprzez korespondencję email z adresu biuro@belviaggio.pl

7. **Przyjęcie Opłaty:**

   – Po powrocie pojazdu, klientowi zostaje przedstawiona faktura zawierająca opłatę za opóźnienie, która musi zostać uregulowana przed zakończeniem wynajmu.

8. **Dalsze Postępowanie:**

   – Po uregulowaniu dodatkowej opłaty, pojazd zostaje poddany rutynowej kontroli i przygotowany do kolejnego wypożyczenia.

Zalecenia dla Klientów:

– Klientom zaleca się punktualne zwracanie pojazdu, aby uniknąć dodatkowych opłat związanych z opóźnieniem.

5. Postępowanie w przypadku zmiany planów wynajmu przez klienta

Cel:

Zapewnienie jasnego zrozumienia przez klienta procedury dotyczącej zgłaszania zmian w planach wynajmu pojazdu oraz wyjaśnienie ewentualnych konsekwencji finansowych związanych z takimi zmianami.

Zakres:

Procedura obejmuje wyjaśnienie klientowi procesu zgłaszania zmian w planach wynajmu pojazdu oraz określenie ewentualnych konsekwencji finansowych, jakie mogą wyniknąć z tych zmian.

Procedura:

1. **Zgłoszenie Zmian:**

   – Klient, który planuje zmianę planów wynajmu pojazdu, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wypożyczalnię Bel Viaggio o zamierzonych zmianach.

2. **Rodzaje Zmian:**

   – Zmiany mogą obejmować:

     – Zmianę daty rozpoczęcia lub zakończenia wynajmu.

     – Zmianę typu pojazdu lub dodanie/usunięcie dodatkowych usług.

     – Zmianę miejsca odbioru lub zwrotu pojazdu.

3. **Ocena Dostępności:**

   – Pracownik Bel Viaggio ocenia dostępność pojazdu na nowy termin lub warunki wynajmu, uwzględniając planowane zmiany.

4. **Ewentualne Konsekwencje Finansowe:**

   – Zmiana planów wynajmu może wiązać się z dodatkowymi opłatami lub zwrotami, w zależności od warunków umowy oraz dostępności pojazdu.

5. **Informacja o Konsekwencjach:**

   – Klient zostaje poinformowany o ewentualnych konsekwencjach finansowych związanych ze zmianą planów wynajmu.

6. **Akceptacja Konsekwencji:**

   – Klient akceptuje ewentualne konsekwencje finansowe poprzez wiadomość i korespondencję z adresu biuro@belviaggio.pl

7. **Aktualizacja Umowy:**

   – Umowa wynajmu zostaje zaktualizowana z uwzględnieniem nowych warunków wynajmu.

8. **Przyjęcie Opłat:**

   – Jeśli wymagane, klient musi uregulować dodatkowe opłaty lub otrzymać zwrot nadpłaconych kwot zgodnie z nowymi warunkami wynajmu.

Zalecenia dla Klientów:

– Klientom zaleca się wcześniejsze zgłaszanie zmian w planach wynajmu, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności związanych z dostępnością pojazdu.

6. Postępowanie w przypadku uszkodzenia wyposażenia dodatkowego pojazdu

Cel:

Zapewnienie jasnego postępowania w sytuacji, gdy dodatkowe wyposażenie pojazdu ulegnie uszkodzeniu, aby zabezpieczyć interesy wypożyczalni Bel Viaggio i zapewnić sprawiedliwe rozwiązanie dla klientów.

Zakres:

Procedura obejmuje określenie sposobu postępowania w przypadku uszkodzenia dodatkowego wyposażenia pojazdu, takiego jak foteliki dziecięce, nawigacja GPS itp.

Procedura:

1. **Natychmiastowe Powiadomienie:**

   – Klient, który zauważy uszkodzenie dodatkowego wyposażenia pojazdu, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić wypożyczalnię Bel Viaggio o zaistniałej sytuacji.

2. **Dokładna Ocena Uszkodzenia:**

   – Pracownik Bel Viaggio wszelkimi możliwymi sposobami przekazu zdalnego (rozmowa wideo, zdjęcia, filmy)  dokonuje dokładnej oceny uszkodzenia dodatkowego

3. **Ocena Przyczyn Uszkodzenia:**

   – Pracownik ustala przyczyny uszkodzenia i sprawdza, czy klient wywiązał się z obowiązku korzystania z dodatkowego wyposażenia zgodnie z zasadami i instrukcjami użytkowania.

4. **Weryfikacja Ubezpieczenia:**

   – Sprawdzane są warunki ubezpieczenia, aby określić zakres pokrycia uszkodzeń dodatkowego wyposażenia.

5. **Ocena Odpowiedzialności:**

   – Na podstawie oceny przyczyn uszkodzenia i warunków ubezpieczenia, określane jest, czy klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie dodatkowego wyposażenia.

6. **Konsekwencje Finansowe:**

   – W przypadku, gdy klient jest odpowiedzialny za uszkodzenie, zostaje określona wysokość dodatkowej opłaty za naprawę lub wymianę uszkodzonego wyposażenia.

7. **Akceptacja Dodatkowej Opłaty:**

   – Klient akceptuje dodatkową opłatę poprzez zaakceptowanie wiadomości i korespondencji z adresu biuro@belviaggio.pl, który stanowi oficjalny kontakt z wypożyczalnią.

8. **Przyjęcie Opłaty:**

   – Bel Viaggio pobiera opłatę od klienta zgodnie z ustaloną procedurą płatności.

9. **Naprawa lub Wymiana Wyposażenia:**

   – Uszkodzone dodatkowe wyposażenie jest naprawiane lub wymieniane przez Bel Viaggio.

10. **Aktualizacja Umowy:**

    – Umowa wynajmu zostaje zaktualizowana z uwzględnieniem dodatkowej opłaty oraz ewentualnych zmian w warunkach wynajmu.

Zalecenia dla Klientów:

– Klientom zaleca się ostrożne i odpowiedzialne korzystanie z dodatkowego wyposażenia pojazdu, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i utraty zadowolenia z usługi.

7. Procedura dotycząca zgłaszania zgubienia kluczyków lub dokumentów i organizacji ich zastępstwa

Cel:

Zapewnienie szybkiego i efektywnego postępowania w przypadku zgubienia kluczyków / dokumentów pojazdu przez klienta, minimalizując zakłócenia w wynajmie oraz zapewniając bezpieczeństwo i komfort użytkowania pojazdu.

Zakres:

Procedura obejmuje kroki, które należy podjąć w przypadku zgubienia kluczyków / dokumentów samochodowych wypożyczanego pojazdu oraz organizację ich zastępstwa.

Procedura:

1. **Natychmiastowe Powiadomienie:**

   – Klient, który zgubił kluczyki / dokumenty pojazdu, natychmiast powiadamia pracownika Bel Viaggio o zaistniałej sytuacji, dzwoniąc pod numer alarmowy +48 570 571 897

2. **Zgłoszenie Informacji:**

   – Klient przekazuje pracownikowi Bel Viaggio wszystkie istotne informacje na temat zgubionych kluczyków / dokumentów, w tym:

     – Dokładne miejsce, w którym mogą zostać zgubione klucze.

     – Czas, kiedy klient ostatnio widział kluczyki / dokumenty.

     – Opis kluczyków (np. kolor, kształt, ewentualne oznaczenia).

     – Numer rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy zgubienie kluczyków / dokumentów

3. **Weryfikacja Zgłoszenia:**

   – Pracownik Bel Viaggio weryfikuje zgłoszenie oraz sprawdza, czy kluczyki nie zostały przypadkiem znalezione w pojeździe lub w jego pobliżu.

4. **Organizacja Zastępstwa:**

   – Jeśli zgubione kluczyki nie zostaną odnalezione, Bel Viaggio organizuje zastępcze klucze lub kluczyk awaryjny dla klienta (dokumenty – wysyłka zdjęcia)

   – W przypadku kluczyków z elektronicznym systemem zabezpieczeń (np. immobilizerem), Bel Viaggio może zorganizować również programowanie nowych kluczyków do pojazdu.

5. **Informowanie Klienta o Kosztach:**

   – Klient zostaje poinformowany o ewentualnych kosztach związanych z zastępczymi kluczykami, jeśli takie wystąpią.

6. **Odbiór Zastępczych Kluczyków:**

   – Klient odbiera zastępcze klucze lub kluczyk awaryjny w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, ustalonym z pracownikiem Bel Viaggio.

7. **Zwrot Zastępczych Kluczyków:**

   – Po odnalezieniu zgubionych kluczyków lub zakończeniu wynajmu pojazdu, klient zwraca zastępcze klucze lub kluczyk awaryjny pracownikowi Bel Viaggio.

Zalecenia dla Klientów:

– Klientom zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku kluczyków pojazdu oraz unikanie pozostawiania ich w miejscach łatwo dostępnych dla osób trzecich.

– W razie zgubienia kluczyków, klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Bel Viaggio, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom wynikającym z utraty kluczyków.

8. Postępowanie w przypadku złamania przepisów drogowych przez klienta

Cel:

Zapewnienie jasnych wytycznych dotyczących konsekwencji złamania przepisów drogowych przez klienta podczas korzystania z wynajętego pojazdu.

Zakres:

Procedura obejmuje sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia, że klient naruszył przepisy drogowe w trakcie korzystania z pojazdu wypożyczonego od wypożyczalni Bel Viaggio.

Procedura:

1. **Stwierdzenie Naruszenia:**

   – Stwierdzenie naruszenia przepisów drogowych może wynikać z różnych sygnałów, takich jak:

     – Powiadomienie od organów ścigania.

     – Informacja od innych uczestników ruchu.

     – Obserwacje pracownika wypożyczalni.

2. **Zgłoszenie Klientowi:**

   – W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów drogowych, wypożyczalnia Bel Viaggio informuje klienta o zaistniałej sytuacji.

3. **Przestrzeganie Postanowień Umowy:**

   – W przypadku naruszenia przepisów drogowych, klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień umowy najmu, która może zawierać klauzule dotyczące konsekwencji naruszenia przepisów drogowych.

4. **Odpowiedzialność Klienta:**

   – Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia przepisów drogowych popełnione podczas korzystania z wynajętego pojazdu.

   – Klient może być obciążony karą finansową lub innymi sankcjami zgodnie z postanowieniami umowy najmu.

5. **Działania Wypożyczalni:**

   – Wypożyczalnia Bel Viaggio podejmuje działania w celu weryfikacji informacji dotyczących naruszenia przepisów drogowych oraz podejmuje odpowiednie kroki w celu egzekwowania postanowień umowy.

6. **Informowanie Organów Ścigania:**

   – W przypadku poważnych naruszeń przepisów drogowych, wypożyczalnia Bel Viaggio może zdecydować się na przekazanie informacji o zaistniałym zdarzeniu organom ścigania.

7. **Edukacja i Świadomość:**

   – Wypożyczalnia może podjąć dodatkowe działania edukacyjne w celu zwiększenia świadomości klientów na temat przestrzegania przepisów drogowych i konsekwencji ich naruszania.

Zalecenia dla Klientów:

– Klienci wypożyczający pojazd powinni zawsze przestrzegać przepisów drogowych i zachować ostrożność podczas jazdy.

– W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów drogowych, należy podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania sprawy zgodnie z postanowieniami umowy najmu.

9. Postępowanie w przypadku pytań lub niejasności klienta dotyczących umowy wynajmu

Cel:

Zapewnienie klientom jasnych i zrozumiałych odpowiedzi na pytania oraz rozwiązanie ewentualnych niejasności dotyczących warunków umowy wynajmu pojazdu.

Zakres:

Procedura obejmuje sposób udzielania klientom odpowiedzi na ich pytania oraz rozwiązywania wszelkich niejasności związanych z umową wynajmu pojazdu.

Procedura:

1. **Dostępność Informacji:**

   – Klient ma prawo zgłaszać pytania lub niejasności dotyczące umowy wynajmu wypożyczalni Bel Viaggio w dowolnym momencie korzystania z usług wypożyczalni.

2. **Kontakt z Obsługą Klienta:**

   – Klient może skontaktować się z obsługą klienta wypożyczalni Bel Viaggio za pomocą dostępnych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail lub osobiście.

3. **Udzielanie Klientowi Odpowiedzi:**

   – Pracownicy wypożyczalni są zobowiązani do udzielenia klientowi klarownych, zrozumiałych i kompletnych odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące umowy wynajmu oraz innych zagadnień związanych z wynajmem pojazdu.

4. **Konsultacja Dokumentacji:**

   – W przypadku potrzeby, pracownicy wypożyczalni udostępniają klientowi niezbędną dokumentację, w tym umowę wynajmu oraz regulamin, w celu rozwiązania wszelkich niejasności.

5. **Rozwiązanie Niejasności:**

   – Jeśli klient zgłosi jakiekolwiek niejasności dotyczące warunków umowy wynajmu, pracownicy wypożyczalni dokładają wszelkich starań, aby wyjaśnić sytuację i rozwiązać ewentualne wątpliwości.

6. **Zachowanie Profesjonalizmu:**

   – Pracownicy wypożyczalni zachowują profesjonalizm oraz dbają o pozytywne doświadczenie klienta, zapewniając mu wsparcie i pomoc w przypadku pytań lub niejasności.

Zalecenia dla Klientów:

– Klienci wypożyczający pojazd powinni śmiało zgłaszać wszelkie pytania lub niejasności dotyczące umowy wynajmu, aby uzyskać klarowne wyjaśnienia.

Kontakt:

– **Telefon**: +48 570 571 897

– **Email**: biuro@belviaggio.pl

10. Postępowanie w przypadku sytuacji, gdy klient nie może odebrać pojazdu w umówionym terminie

Cel:

Zapewnienie jasnych wytycznych dotyczących zgłaszania opóźnień w odbiorze pojazdu przez klienta oraz skutecznego zarządzania sytuacją przez wypożyczalnię Bel Viaggio.

Zakres:

Procedura obejmuje sposoby zgłaszania opóźnień w odbiorze pojazdu przez klienta oraz ewentualne konsekwencje wynikające z tego opóźnienia.

Procedura:

1. **Zgłoszenie Opóźnienia:**

   – Klient zobowiązany jest do zgłoszenia opóźnienia w odbiorze pojazdu wypożyczonego od Bel Viaggio przed planowanym terminem odbioru.

2. **Forma Zgłoszenia:**

   – Opóźnienie może być zgłoszone za pomocą różnych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail.

3. **Powiadomienie Wypożyczalni:**

   – Klient informuje pracowników wypożyczalni Bel Viaggio o przyczynach opóźnienia oraz proponowanym nowym terminie odbioru pojazdu.

4. **Analiza Sytuacji:**

   – Pracownicy wypożyczalni dokonują analizy przyczyn opóźnienia i oceniają możliwość dostępności pojazdu w nowym, proponowanym terminie.

5. **Ewentualne Konsekwencje:**

   – W zależności od okoliczności, opóźnienie w odbiorze pojazdu może wiązać się z dodatkowymi kosztami lub innymi konsekwencjami wynikającymi z naruszenia warunków umowy najmu.

6. **Komunikacja z Klientem:**

   – Pracownicy wypożyczalni informują klienta o ewentualnych konsekwencjach opóźnienia oraz podejmują decyzje dotyczące dalszego postępowania.

7. **Przeniesienie Rezerwacji:**

   – W przypadku braku dostępności pojazdu w nowym, proponowanym terminie, klient może podjąć decyzję o przeniesieniu rezerwacji na inny termin, jeśli to możliwe.

8. **Zapewnienie Klientowi Dostępu do Informacji:**

   – Klient jest regularnie informowany o postępie procedury oraz podejmowanych działaniach przez pracowników wypożyczalni w celu rozwiązania sytuacji.

Zalecenia dla Klientów:

– Klienci powinni zgłaszać wszelkie opóźnienia w odbiorze pojazdu możliwie jak najszybciej, aby umożliwić wypożyczalni Bel Viaggio odpowiednie zarządzanie sytuacją.

Kontakt:

– **Telefon**: +48 570 571 897

– **Email**: biuro@belviaggio.pl

11. Procedura Postępowania w Przypadku Kradzieży Rzeczy Klientów Pozostawionych w Samochodzie Podczas Wynajmu

Cel:

Zapewnienie klarownej procedury postępowania w przypadku zgłoszenia kradzieży rzeczy osobistych klientów pozostawionych w wynajmowanym samochodzie oraz zwolnienie wypożyczalni Bel Viaggio z odpowiedzialności za takie incydenty.

Zakres:

Procedura obejmuje kroki podejmowane przez Bel Viaggio oraz klienta w przypadku zgłoszenia kradzieży rzeczy osobistych pozostawionych w wynajmowanym pojeździe.

Procedura:

1. **Zgłoszenie Kradzieży**

   – Klient zgłasza kradzież rzeczy osobistych z samochodu Bel Viaggio podczas wynajmu:

– **Telefon**: +48 570 571 897

– **Email**: biuro@belviaggio.pl

2. **Weryfikacja Zgłoszenia**

   – Pracownik Bel Viaggio przeprowadza wstępną weryfikację zgłoszenia, zbierając następujące informacje:

     – Opis skradzionych przedmiotów.

     – Okoliczności, w których doszło do kradzieży.

     – Miejsce i czas zdarzenia.

3. **Dokumentacja Zgłoszenia**

   – Klient jest zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów:

     – Kopii zgłoszenia kradzieży na policję.

     – Listy skradzionych przedmiotów wraz z ich wartością.

     – Zdjęć lub innych dowodów potwierdzających posiadanie skradzionych przedmiotów w pojeździe.

4. **Informowanie Klienta**

   – Pracownik Bel Viaggio informuje klienta o następujących kwestiach:

     – Wypożyczalnia Bel Viaggio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w pojeździe.

     – Klient powinien niezwłocznie zgłosić kradzież na policję i dostarczyć kopię zgłoszenia do Bel Viaggio.

     – Bel Viaggio może pomóc w dostarczeniu policji informacji dotyczących lokalizacji pojazdu (GPS) oraz danych wynajmu, jeśli będzie to wymagane.

5. **Wsparcie Logistyczne**

   – Bel Viaggio, w miarę możliwości, udzieli klientowi wsparcia logistycznego, np. informacji o najbliższym posterunku policji.

6. **Zwolnienie z Odpowiedzialności**

   – Bel Viaggio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w pojeździe. 

   – Klient akceptuje, że Bel Viaggio nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z kradzieży rzeczy osobistych pozostawionych w pojeździe podczas wynajmu.

7. **Zakończenie Postępowania**

   – Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, Bel Viaggio dokumentuje incydent w systemie wewnętrznym.

   – W przypadku potrzeby, Bel Viaggio może dostarczyć klientowi kopię zgłoszenia incydentu oraz potwierdzenie, że zdarzenie zostało zarejestrowane.

8. **Zalecenia dla Klientów**

   – Bel Viaggio zaleca klientom:

     – Nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w wynajmowanym pojeździe.

     – Korzystanie z bagażników i schowków w celu zabezpieczenia rzeczy osobistych.

     – Zawsze zamykanie pojazdu na klucz oraz aktywowanie systemów alarmowych, jeśli są dostępne.

12. Procedura Postępowania w Przypadku Zdarzeń Losowych Podczas Wynajmu Samochodu

Cel:

Zapewnienie odpowiednich działań w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych podczas wynajmu pojazdu, chroniąc interesy wypożyczalni Bel Viaggio oraz zapewniając bezpieczeństwo i komfort klienta.

Zakres:

Procedura obejmuje postępowanie w przypadkach zdarzeń losowych takich jak wypadki drogowe, klęski żywiołowe, akty wandalizmu, nagłe awarie mechaniczne itp.

Procedura:

1. **Natychmiastowa Reakcja Klienta**

   – Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia zdarzenia losowego, dzwoniąc pod numer: +48 570 571 897

   – W przypadku wypadku drogowego lub innych poważnych zdarzeń, klient powinien natychmiast wezwać odpowiednie służby ratunkowe (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe) oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

2. **Zgłoszenie Zdarzenia**

   – Klient przekazuje pracownikowi Bel Viaggio szczegółowe informacje na temat zdarzenia, w tym:

     – Opis zdarzenia.

     – Miejsce i czas zdarzenia.

     – Stan pojazdu i wszelkie widoczne uszkodzenia.

     – Dane kontaktowe świadków zdarzenia (jeśli są dostępne).

     – Zdjęcia lub filmy dokumentujące miejsce zdarzenia i uszkodzenia pojazdu (jeśli to możliwe).

3. **Weryfikacja i Dokumentacja**

   – Pracownik Bel Viaggio rejestruje zgłoszenie w systemie wewnętrznym oraz weryfikuje przekazane informacje.

   – Klient jest zobowiązany do dostarczenia kopii raportu policyjnego (jeśli dotyczy) oraz innych dokumentów potwierdzających zdarzenie.

4. **Ocena Sytuacji**

   – Pracownik Bel Viaggio ocenia sytuację, w tym stopień uszkodzeń pojazdu i ewentualne zagrożenie dla dalszej podróży.

   – W przypadku, gdy pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy, zastosowanie mają procedury dotyczące zdarzeń uniemożliwiających podróżowanie.

5. **Pomoc i Wsparcie**

   – Bel Viaggio organizuje pomoc drogową i inne niezbędne wsparcie zgodnie z warunkami umowy wynajmu i ubezpieczenia.

   – W razie potrzeby, Bel Viaggio zapewni klientowi pojazd zastępczy (jeśli jest to możliwe) lub pomoże w zorganizowaniu alternatywnego środka transportu.

6. **Odpowiedzialność i Koszty**

   – W przypadku zdarzeń losowych, które nie są wynikiem zaniedbania klienta, Bel Viaggio pokrywa koszty związane z naprawą pojazdu zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

   – Jeśli zdarzenie losowe jest wynikiem niewłaściwego użytkowania pojazdu przez klienta lub naruszenia warunków umowy, klient ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody. Koszty naprawy mogą zostać potrącone z kaucji lub obciążą klienta dodatkowo, zgodnie z umową.

   – Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, które nie są objęte ubezpieczeniem, takich jak mandaty, opłaty za holowanie itp.

7. **Monitorowanie i Finalizacja**

   – Bel Viaggio monitoruje przebieg naprawy pojazdu oraz sytuację klienta, aby zapewnić sprawne rozwiązanie problemu.

   – Po zakończeniu wynajmu, stan pojazdu zostaje dokładnie sprawdzony, a wszelkie dodatkowe uszkodzenia zostają udokumentowane i ocenione pod kątem odpowiedzialności klienta.

13. Procedura Reagowania na Szkody i Uwagi Zgłaszane przez Użytkowników w Wypożyczalni Samochodów

1. Cel procedury

Celem procedury jest zapewnienie sprawnego i skutecznego reagowania na szkody oraz uwagi zgłaszane przez klientów, w sposób zabezpieczający interesy wypożyczalni i zapewniający bezpieczeństwo oraz satysfakcję klienta.

2. Zakres

Procedura obejmuje działania podejmowane w przypadku zgłoszenia szkód i uwag dotyczących wynajmowanych pojazdów, zarówno podczas wynajmu, jak i po jego zakończeniu.

3. Definicje

– **Szkoda**: Uszkodzenie pojazdu, które może wpływać na jego funkcjonalność lub wygląd.

– **Uwaga**: Zgłoszenie klienta dotyczące zauważonych problemów, które nie muszą koniecznie być związane z uszkodzeniem.

4. Klasyfikacja szkód

Szkody zostają podzielone na dwie kategorie:

1. **Niskiego priorytetu**: Nie wpływają na bezpieczeństwo i możliwość podróżowania (np. drobne uszkodzenia karoserii, usterki wyposażenia wnętrza).

2. **Wysokiego priorytetu**: Wpływają na bezpieczeństwo i możliwość podróżowania (np. awarie układu hamulcowego, uszkodzenia opon, problemy z silnikiem).

5. Procedura zgłaszania szkód i uwag

5.1. Podczas wynajmu

– **Niskiego priorytetu**:

  – Zgłoszenie przez klienta podczas wynajmu.

  – Ocena przez pracownika wypożyczalni przy zwrocie lub po zwrocie pojazdu.

  – Ewentualne odnotowanie w protokole zwrotu i informacja dla działu technicznego.

– **Wysokiego priorytetu**:

  – Natychmiastowe zgłoszenie przez klienta do assistance zgodnie z procedurą ubezpieczeniową.

  – W przypadku braku możliwości oceny na miejscu, klient zostaje poinformowany o konieczności dalszej diagnostyki.

5.2. Po zakończeniu wynajmu

– **Niskiego priorytetu**:

  – Przegląd techniczny pojazdu po zwrocie.

  – Ocena przez dział techniczny.

  – Naprawa uszkodzeń zgodnie z harmonogramem serwisowym.

– **Wysokiego priorytetu**:

  – Natychmiastowa ocena przez dział techniczny.

  – Jeśli awaria wymaga naprawy uniemożliwiającej dalsze użytkowanie pojazdu, pojazd zostaje wycofany z floty do momentu usunięcia usterki.

6. Dokumentacja i komunikacja

– Każde zgłoszenie szkody lub uwagi powinno być udokumentowane w systemie zarządzania wypożyczalni.

– Klient zostaje poinformowany o podjętych działaniach i przewidywanym czasie ich realizacji.

– W przypadku szkód wysokiego priorytetu, klient zostaje poinformowany o procedurach assistance oraz wymaganiach związanych z ubezpieczeniem (np. posiadanie karty kredytowej).

7. Zasady postępowania

– Pracownicy wypożyczalni powinni być przeszkoleni w zakresie identyfikacji szkód oraz odpowiedniej komunikacji z klientami.

– Wszystkie działania powinny być podejmowane w sposób profesjonalny, z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta.

– Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy klienta, o ile nie zostały one zgłoszone zgodnie z procedurą.

8. Postanowienia końcowe

– Procedura podlega regularnej weryfikacji i aktualizacji w celu jej optymalizacji i dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych.

– Wszystkie zmiany procedury powinny być komunikowane pracownikom oraz odpowiednio wdrażane w systemach zarządzania wypożyczalni.

9. Kontakt w przypadku szkód i uwag

Klienci mogą zgłaszać szkody i uwagi bezpośrednio do punktu obsługi klienta, telefonicznie lub mailowo, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

– **Telefon**: +48 570 571 897

– **Email**: biuro@belviaggio.pl

14. Procedura Reagowania na Zgłoszenia Klientów Dotyczące Uszkodzeń Pozwalających na Dalszą Podróż

Cel:

Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego postępowania w przypadku zgłoszenia przez klienta uszkodzeń pojazdu, które nie uniemożliwiają dalszej podróży, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów wypożyczalni Bel Viaggio.

Zakres:

Procedura obejmuje kroki podejmowane w sytuacji, gdy klient zgłasza uszkodzenie pojazdu, które nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy ani nie uniemożliwia dalszej podróży.

Procedura:

1. **Zgłoszenie Uszkodzenia**

   – Klient zgłasza uszkodzenie pojazdu 

– **Telefon**: +48 570 571 897

– **Email**: biuro@belviaggio.pl

2. **Weryfikacja Zgłoszenia**

   – Pracownik Bel Viaggio przeprowadza konsultację telefoniczną, zbierając następujące informacje:

     – Opis uszkodzenia.

     – Lokalizacja uszkodzenia na pojeździe.

     – Okoliczności, w których doszło do uszkodzenia.

     – Czy uszkodzenie wpływa na bezpieczeństwo jazdy.

3. **Dokumentacja Uszkodzenia**

   – Klient zostaje poproszony o przesłanie zdjęć lub filmów dokumentujących uszkodzenie poprzez WhatsApp, SMS lub e-mail.

4. **Ocena Uszkodzenia**

   – Na podstawie zebranych informacji i przesłanej dokumentacji, pracownik Bel Viaggio ocenia, czy uszkodzenie pozwala na dalszą podróż bez zagrożenia dla bezpieczeństwa.

5. **Instrukcje dla Klienta**

   – Jeśli uszkodzenie nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy, pracownik Bel Viaggio instruuje klienta, aby kontynuował podróż, przestrzegając następujących zaleceń:

     – Regularne monitorowanie stanu uszkodzonego elementu.

     – Zgłoszenie się do najbliższego warsztatu partnerskiego Bel Viaggio, jeśli uszkodzenie zacznie się pogarszać.

     – Unikanie sytuacji mogących pogłębić uszkodzenie.

6. **Dokumentacja Wewnętrzna**

   – Pracownik Bel Viaggio dokumentuje zgłoszenie w systemie wewnętrznym, włączając w to:

     – Opis uszkodzenia.

     – Zdjęcia/filmy przesłane przez klienta.

     – Instrukcje udzielone klientowi.

     – Ewentualne dalsze kroki, które należy podjąć.

7. **Monitorowanie**

   – Bel Viaggio monitoruje stan pojazdu zdalnie (GPS, średnia prędkość, stan paliwa, itp.), aby upewnić się, że pojazd pozostaje w bezpiecznym stanie operacyjnym.

8. **Zwrot Pojazdu**

   – Po zakończeniu wynajmu, stan pojazdu zostaje dokładnie sprawdzony w celu oceny ewentualnych dodatkowych uszkodzeń wynikających z zgłoszonego incydentu.

   – W przypadku stwierdzenia dalszych uszkodzeń, Bel Viaggio ma prawo do potrącenia odpowiednich kosztów z kaucji zgodnie z regulaminem.

Uwaga:

Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich pogorszeń stanu technicznego pojazdu, które mogą wystąpić podczas dalszej podróży. W przypadku ignorowania zaleceń pracownika Bel Viaggio, klient może być obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi z zaniedbania.

Kontakt:

– **Telefon**: +48 570 571 897

– **Email**: biuro@belviaggio.pl

15. Procedura Reagowania na Zgłoszenia Klientów Dotyczące Uszkodzeń Uniemożliwiających Podróżowanie

1. Cel procedury

Celem procedury jest zapewnienie szybkiej i skutecznej reakcji na zgłoszenia klientów dotyczące uszkodzeń pojazdów, które uniemożliwiają kontynuowanie podróży, poprzez koordynację działań assistance oraz zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia dla klienta.

2. Zakres

Procedura obejmuje działania podejmowane w przypadku zgłoszenia uszkodzeń takich jak wypadek, pęknięta opona, uszkodzona szyba, które wymagają interwencji assistance.

3. Definicje

– **Uszkodzenie uniemożliwiające podróżowanie**: Każde uszkodzenie pojazdu, które sprawia, że dalsza podróż jest niemożliwa lub niebezpieczna, np. wypadek, pęknięta opona, uszkodzona szyba.

– **Assistance**: Usługa wsparcia technicznego i logistycznego świadczona przez ubezpieczyciela lub podmiot zewnętrzny, mająca na celu pomoc w przypadku awarii pojazdu.

4. Procedura zgłaszania uszkodzeń

4.1. Zgłoszenie przez klienta

– Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia uszkodzenia uniemożliwiającego podróżowanie.

– Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie na numer infolinii wypożyczalni lub assistance, podany w umowie wynajmu.

– Klient powinien podać następujące informacje:

  – Numer rejestracyjny pojazdu.

  – Miejsce zdarzenia.

  – Opis uszkodzenia.

  – Dane kontaktowe.

4.2. Ocena zgłoszenia

– Pracownik wypożyczalni ocenia zgłoszenie i klasyfikuje uszkodzenie jako uniemożliwiające podróżowanie.

– Pracownik informuje klienta o dalszych krokach oraz zapewnia go o natychmiastowym podjęciu działań.

5. Procedura działania w przypadku zgłoszeń (ogólna)

5.1. Koordynacja z assistance

– Pracownik wypożyczalni kontaktuje się z usługodawcą assistance, przekazując wszystkie niezbędne informacje dotyczące zdarzenia.

– Assistance organizuje pomoc na miejscu zdarzenia, która może obejmować:

  – Naprawę na miejscu (jeśli możliwe).

  – Holowanie pojazdu do najbliższego serwisu.

  – Zapewnienie pojazdu zastępczego (jeśli przewidziane w umowie).

– Bel Viaggio nie ma wpływu na szybkość reagowania Assistance. Zlecenia są realizowane standardową procedurą współpracy pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a pomocą działającą na terenie szkody. 

5.2. Informowanie klienta

– Klient zostaje poinformowany o przybliżonym czasie przyjazdu pomocy oraz o dalszych krokach.

– W przypadku konieczności holowania pojazdu, klient otrzymuje informacje dotyczące miejsca, do którego pojazd zostanie przetransportowany.

6. Dokumentacja i dalsze działania

6.1. Dokumentacja zdarzenia

– Każde zgłoszenie uszkodzenia zostaje udokumentowane w systemie zarządzania wypożyczalni.

– Wypełniane są odpowiednie formularze zgłoszeniowe i raporty szkód.

6.2. Działania naprawcze

– Po przetransportowaniu pojazdu do serwisu, zostaje dokonana szczegółowa ocena uszkodzeń.

– Wypożyczalnia podejmuje decyzje dotyczące naprawy pojazdu lub ewentualnej likwidacji szkody zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

6.3. Rozliczenie kosztów

– Koszty związane z interwencją assistance i naprawą pojazdu są rozliczane zgodnie z umową wynajmu oraz polisą ubezpieczeniową.

– W przypadku, gdy uszkodzenie powstało z winy klienta, może on zostać obciążony dodatkowymi kosztami, zgodnie z warunkami umowy.

7. Zasady postępowania

– Pracownicy wypożyczalni powinni być przeszkoleni w zakresie procedur assistance oraz zasad komunikacji z klientami w sytuacjach kryzysowych.

– Wszystkie działania powinny być podejmowane w sposób profesjonalny, z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta.

– Wypożyczalnia dba o bezpieczeństwo i komfort klienta, zapewniając szybką i efektywną pomoc w przypadku uszkodzeń uniemożliwiających podróżowanie.

8. Postanowienia końcowe

– Procedura podlega regularnej weryfikacji i aktualizacji w celu jej optymalizacji i dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych.

– Wszystkie zmiany procedury powinny być komunikowane pracownikom oraz odpowiednio wdrażane w systemach zarządzania wypożyczalni.

9. Kontakt w przypadku zgłoszeń

Klienci mogą zgłaszać uszkodzenia uniemożliwiające podróżowanie bezpośrednio do punktu obsługi klienta, telefonicznie lub mailowo, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

– **Telefon**: +48 570 571 897

– **Email**: biuro@belviaggio.pl

16. Postępowanie w przypadku sytuacji kryzysowych

Cel:

Zapewnienie klientom jasnych instrukcji dotyczących postępowania w przypadku awarii pojazdu, wypadku drogowego lub innej sytuacji kryzysowej, aby zapewnić bezpieczeństwo klientów oraz minimalizować ewentualne straty i niepokoje.

Zakres:

Procedura obejmuje szczegółowe instrukcje dla klientów dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak awaria pojazdu, wypadek drogowy, lub inne nagłe zdarzenia, włącznie z kontaktami alarmowymi do odpowiednich służb ratunkowych.

Procedura:

1. **Zachowanie Spokoju:**

   – W przypadku awarii pojazdu lub wypadku drogowego, zachowaj spokój i zachęcaj pasażerów do zachowania spokoju.

2. **Zabezpieczenie Pojazdu:**

   – W przypadku awarii, postaraj się zjechać na pobocze lub inne bezpieczne miejsce. Jeśli to możliwe, umieść trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości od pojazdu.

3. **Bezpieczeństwo Osób:**

   – Sprawdź, czy wszyscy pasażerowie są bezpieczni. W przypadku wypadku drogowego, zadzwoń natychmiast na numer alarmowy 112 i zgłoś wypadek.

4. **Kontakt z Wypożyczalnią:**

   – Natychmiast skontaktuj się z wypożyczalnią Bel Viaggio, informując o zaistniałej sytuacji. Podaj dokładną lokalizację oraz opisz dokładnie, co się stało.

5. **Zgłoszenie Awarii lub Wypadku:**

   – Jeśli pojazd uległ awarii, zgłoś sytuację również na numer assistance wskazany w umowie lub na polisie ubezpieczeniowej. W przypadku wypadku drogowego, pamiętaj o podaniu dokładnych informacji o zdarzeniu i o ewentualnych obrażeniach.

6. **Kontakt z Służbami Ratunkowymi:**

   – Jeśli zachodzi potrzeba, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub na inne lokalne numery alarmowe odpowiednie dla danego kraju, aby wezwać służby ratunkowe.

7. **Zabezpieczenie Miejsca Zdarzenia:**

   – Jeśli to możliwe i bezpieczne, zabezpiecz miejsce zdarzenia, aby zapobiec kolejnym wypadkom lub uszkodzeniom.

8. **Zachowanie Danych i Zdjęć:**

   – Zachowaj wszelkie ważne dokumenty związane z wynajmem pojazdu oraz zdarzeniem (np. umowę najmu, polisę ubezpieczeniową). Zrób również zdjęcia miejsca zdarzenia oraz ewentualnych uszkodzeń pojazdu.

9. **Współpraca z Władzami:**

   – W przypadku zaangażowania wypadku drogowego, współpracuj z lokalnymi władzami i służbami ratunkowymi, dostarczając niezbędne informacje i udzielając pomocy w dochodzeniu.

10. **Kontakt z Wypożyczalnią po Zdarzeniu:**

    – Po usunięciu awarii lub zakończeniu działań ratunkowych, skontaktuj się ponownie z wypożyczalnią Bel Viaggio, aby omówić dalsze kroki i ewentualne dalsze postępowanie.

Kontakty Alarmowe:

– Numer alarmowy: 112 (Unia Europejska)

– Numer assistance Bel Viaggio: [wskazany w umowie wynajmu lub polisie ubezpieczeniowej]

Zalecenia dla Klientów:

– Przestrzegaj przepisów drogowych i zachowaj ostrożność, aby uniknąć wypadków i awarii pojazdu.

– Zachowaj spokój i postępuj zgodnie z instrukcjami w przypadku nagłych zdarzeń.

17. Procedura wypożyczenia fotelika dla dziecka

Cel:

Zapewnienie klientowi możliwości wypożyczenia odpowiedniego fotelika dla dziecka oraz zwolnienie odpowiedzialności spółki Bel Viaggio w przypadku nieprawidłowego jego użycia.

Zakres:

Procedura obejmuje wszystkie kroki związane z wypożyczeniem fotelika dla dziecka, począwszy od zamówienia przez klienta, aż po jego zwrot po zakończeniu najmu pojazdu.

Procedura:

1. **Zamówienie fotelika:**

   – Klient ma możliwość zamówienia fotelika dla dziecka podczas dokonywania rezerwacji pojazdu przez stronę internetową. Fotelik jest dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem na stronie.

2. **Dostępność fotelika:**

   – Spółka Bel Viaggio dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność odpowiedniego fotelika dla dziecka w każdym z pojazdów wypożyczanych przez klientów.

3. **Warunki wypożyczenia:**

   – Wypożyczenie fotelika dla dziecka możliwe jest wyłącznie w przypadku potwierdzenia wieku dziecka przez klienta.

   – Klient zobowiązany jest do podania wieku dziecka podczas dokonywania rezerwacji pojazdu. W przypadku braku podania wieku, klient zrzeka się prawa do wypożyczenia fotelika.

4. **Stan fotelika:**

   – Bel Viaggio dokładane wszelkich starań, aby fotelik był dobrej jakości, lecz nie jest w stanie spełnić wszystkim oczekiwaniom użytkownika.

5. **Przygotowanie fotelika:**

   – Fotelik jest umieszczany w pojeździe w miejscu pasażera. Pracownik wypożyczalni NIE montuje fotelika, w gestii Klienta jest jego prawidłowe zamocowanie. Bel Viaggio w przypadku nieprawidłowego jego użycia.

6. **Zwrot fotelika:**

   – Po zakończeniu najmu pojazdu, klient zobowiązany jest do zwrotu fotelika w stanie niezmienionym, zgodnie z warunkami umowy najmu. Jeśli pracownik wypożyczalni wskaże miejsce przełożenia fotelika, Klient powinien to zrealizować. 

7. **Brak dostępności fotelika:**

   – W przypadku niedostępności fotelika dla dziecka z powodu kradzieży, zniszczenia lub innego losowego zdarzenia, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika wypożyczalni.

   – Klientowi zostanie zaproponowana awaryjna forma rozwiązania problemu, polegająca na możliwości zakupu fotelika przez klienta do kwoty 50 euro, które zostaną zwrócone klientowi podczas rozliczania wynajmu pojazdu.

18. Postępowanie w przypadku reklamacji klienta

Cel:

Zapewnienie klarownej procedury dla klientów dotyczącej zgłaszania reklamacji oraz skutecznego i sprawiedliwego rozpatrywania ich przez wypożyczalnię Bel Viaggio.

Zakres:

Procedura obejmuje proces zgłaszania reklamacji przez klienta, sposoby ich rozpatrywania, oraz zasady rozstrzygania reklamacji w sposób zgodny z interesami klienta i wypożyczalni.

Procedura:

1. **Zgłoszenie Reklamacji:**

   – Klient, który chce złożyć reklamację, powinien zgłosić ją bezpośrednio do wypożyczalni Bel Viaggio, korzystając z dostępnych kanałów komunikacji, takich jak e-mail, telefon lub osobiście.

2. **Forma Reklamacji:**

   – Reklamacje mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie, w zależności od preferencji klienta. W przypadku reklamacji pisemnej, zaleca się dostarczenie jej drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą.

3. **Zawartość Reklamacji:**

   – Reklamacja powinna zawierać:

     – Imię i nazwisko klienta.

     – Numer umowy wynajmu.

     – Opis problemu lub niezgodności, którą klient chce reklamować.

     – Oczekiwane rozwiązanie problemu.

4. **Potwierdzenie Odbioru Reklamacji:**

   – Wypożyczalnia Bel Viaggio potwierdza odbiór reklamacji w ciągu ustalonego terminu i informuje klienta o dalszym procesie jej rozpatrywania.

5. **Rozpatrzenie Reklamacji:**

   – Pracownik wypożyczalni dokonuje szczegółowej analizy zgłoszonej reklamacji, weryfikując zgodność z warunkami umowy najmu oraz procedurami wypożyczalni.

6. **Komunikacja z Klientem:**

   – W miarę postępu procedury rozpatrywania reklamacji, klient jest regularnie informowany o statusie reklamacji oraz podejmowanych działaniach w celu jej rozwiązania.

7. **Rozwiązanie Reklamacji:**

   – Po dokładnej analizie, wypożyczalnia Bel Viaggio podejmuje decyzję w sprawie reklamacji i informuje klienta o jej wyniku. Jeśli reklamacja zostanie uznana, podejmowane są kroki w celu zadośćuczynienia klientowi.

8. **Zakończenie Procedury:**

   – Po rozpatrzeniu reklamacji i poinformowaniu klienta o jej wyniku, procedura zostaje zakończona. W przypadku uznania reklamacji, podejmowane są kroki w celu naprawy sytuacji oraz ewentualnego zadośćuczynienia dla klienta.

Zalecenia dla Klientów:

– Klienci mogą zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich aspektów usług świadczonych przez wypożyczalnię Bel Viaggio, w tym jakości obsługi, stanu pojazdów, czy przestrzegania warunków umowy.

Przestrzeganie powyższych procedur ma zapewnić szybkie i skuteczne reagowanie na zgłoszenia uszkodzeń, minimalizując nieprzyjemności dla klientów i dbając o ich bezpieczeństwo.