Regulamin Wypożyczalni Samochodów Bel Viaggio

1. **Zasady Wypożyczenia**

   – Bel Viaggio udostępnia pojazdy wyłącznie osobom pełnoletnim z ważnym prawem jazdy.

   – Przed wypożyczeniem samochodu klient jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości oraz ważnego prawa jazdy.

2. **Kaucja**

   – Bel Viaggio pobiera kaucję, która zostanie zwrócona po zwrocie pojazdu w stanie nienaruszonym.

     – W przypadku odbioru osobistego przez pracownika Bel Viaggio, kaucja zwracana jest natychmiast.

     – W przypadku zwrotu samochodu zdalnie, Bel Viaggio po potwierdzeniu stanu auta, zwróci kaucję na wskazane przez klienta konto w ciągu 7 dni roboczych.

   – Bel Viaggio nie odpowiada za szkody wyrządzone przez klienta podczas korzystania z pojazdu.

3. **Obowiązki Klienta**

   – Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz do zachowania ostrożności podczas jazdy.

   – Bel Viaggio nie zezwala na przekazanie pojazdu w użytkowanie osobom trzecim niewskazanym w umowie.

4. **Monitorowanie Pojazdów**

   – Bel Viaggio stale monitoruje samochody, m.in.: średnią prędkość, GPS, stan paliwa, olejów, akumulatora itp.

5. **Zgłaszanie Awarii i Uszkodzeń**

   – W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu, klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Bel Viaggio.

6. **Prawo do Odmowy Wypożyczenia**

   – Bel Viaggio zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia pojazdu bez podania przyczyny.

7. **Ceny Wypożyczenia**

   – Ceny wypożyczenia pojazdu są prezentowane na stronie internetowej www.belviaggio.pl.

8. **Zwrot Pojazdu**

   – Klient jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w terminie uzgodnionym z wypożyczalnią. Opóźnienia mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami.

   – Samochód należy zwrócić w stanie, w jakim został odebrany, z pełnym bakiem paliwa, czysty wewnątrz i na zewnątrz.

   – Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego kraju, w którym podróżuje.

9. **Kaucja jako Udział Własny**

   – Kaucja stanowi udział własny w szkodzie z winy klienta, nie obejmujących zakresu ubezpieczenia OC i AC.

10. **Potrącenia z Kaucji**

    – W przypadku stwierdzenia przez Bel Viaggio uszkodzeń samochodu z winy klienta, zostaną one potrącone z kaucji.

11. **Dodatkowe Opłaty**

    – Bel Viaggio nalicza opłaty zgodne z umową za:

      – Braki w paliwie: 2,5 euro/litr + 30 euro opłata serwisowa.

      – Zwrot samochodu brudnego: 50 euro.

      – Palenie tytoniu wewnątrz samochodu: 200 euro.

      – Opóźnienie w zwrocie pojazdu: 30 euro za każdą godzinę poza wyznaczonym terminem zwrotu.

      – Zwrot samochodu w innym miejscu niż odbiór: 100 euro.

12. **Zakaz Palenia**

    – W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów. W przypadku potwierdzenia palenia tytoniu w pojeździe naliczona zostanie kara wynosząca 200 euro.

13. **Odpowiedzialność za Opóźnienia**

    – Klient zostanie zwolniony z odpowiedzialności za niedostarczenie pojazdu w wyznaczonym terminie, jeżeli pojazd nie będzie nadawał się do eksploatacji z winy osób trzecich. W takim wypadku klientowi przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty.

14. **Wezwanie Policji**

    – Klient jest bezwzględnie zobowiązany do wezwania policji w przypadku kolizji bądź wypadku. Należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby oraz Bel Viaggio o zaistnieniu zdarzenia i lokalizacji pojazdu.

15. **Brak zwrotu Pojazdu**

    – Jeżeli klient nie zwróci pojazdu do 6 godzin po ustalonym terminie i nie skontaktuje się z Bel Viaggio, wypożyczalnia poinformuje organy ścigania o kradzieży. Spowoduje to całkowitą utratę kaucji oraz może skutkować dalszymi konsekwencjami finansowymi lub prawnymi. Samochód w takim przypadku zostaje całkowicie zablokowany, uniemożliwiając dalsze podróżowanie.

16. **Podpisanie Umowy**

    – Umowę uznaje się za podpisaną w momencie opłaty rezerwacyjnej przez system płatności online na stronie internetowej www.belviaggio.pl lub płatności przelewem.

17. **Wzór Umowy**

    – Wzór umowy jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Wzór umowy wypożyczenia samochodu z Bel Viaggio

18. **Odbiór i Zwrot Samochodu**

    – Odbiór i zwrot samochodu zarejestrowany jest w systemie wewnętrznym Bel Viaggio.

19. **Procedury**

    – Spółka Bel Viaggio ma wdrożone procedury na wypadek postępowania w różnych sytuacjach, procedury te są publikowane na stronie Procedury wypożyczalni Bel Viaggio – kliknij tutaj.
Procedury stanowią integralną część umowy i regulaminu, porozumienia pomiędzy Bel Viaggio, a Klientem.