UMOWA WZÓR

Informujemy, że po dokonaniu wpłaty zaliczki umowa staje się oficjalnie podpisana i ważna. Wpłata zaliczki stanowi potwierdzenie akceptacji warunków umowy oraz zobowiązuje obie strony do przestrzegania ustalonych postanowień.

Przed dokonaniem wpłaty zaliczki (rezerwacji) zachęcamy do dokładnego zapoznania się z treścią umowy oraz wdrożonych procedur. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta (+48 570 571 897, biuro@belviaggio.pl)

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszych usług.

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

WWW.BELVIAGGIO.PL

1. Dla Właściciela powyższej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.


2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Rezerwując samochód na stronach Bel Viaggio akceptujesz regulamin – dostępny do pobrania na stronie:
https://belviaggio.pl/dokumenty-do-pobrania-dane-do-platnosci/


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest spółka Bel Viaggio Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą na terenie Polski: Bel Viaggio sp. z o.o., z siedzibą przy: Miejska 16, 44-200 Rybnik, REGON: 523759355, NIP: 6423241441, KRS: 0001004410. Kapitał zakładowy 10 000,00 złotych (zwany dalej: „Właściciel„).


II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
W celu prawidłowego wypełnienia umów i współpracy z partnerami. Zbierania danych w formularzach, pozostawienie komentarzy, podpisy i adresy e-mail.

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do
a. zarejestrowania się na stronie internetowej;
b. zawarcia umowy;
c. dokonania rozliczeń;
d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;
e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).
f. Przyjmowanie zamówień, obsługa zleceń i komentarzy. Przyjmowanie zapytań ofertowych. Przyjmowanie reklamacji.

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży, Newsletter.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.


III. RODZAJ DANYCH

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:
– imię i nazwisko;  
– adres e-mail;

b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

– imię i nazwisko;  
– płeć;  
– adres korespondencji;  
– numer telefonu;  
– adres e-mail;

c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

– data urodzenia;  
– numer PESEL (w przypadku zapisów na wycieczki organizowane przez biura podrózy);  
– numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.

3. Ponadto, administrator przetwarza również następujące dane:


IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO„.

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.


V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

9. Użytkownik akceptuje regulamin, instrukcję odpowiedzialnego odbioru i zwrotu samochodu, oraz wzór umowy. Dokumenty prezentowane i możliwe do pobrania na stronie:
https://belviaggio.pl/dokumenty-do-pobrania-dane-do-platnosci/


VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.


VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM


1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru, zawarcia umowy oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.


VIII. PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies„) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub pamięci urządzenia użytkownika strony internetowej (komputera, laptopa, telefonu itp.). Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych, zwiększenia ich wydajności, kierowania spersonalizowanej komunikacji marketingowej oraz w celu dostarczania informacji administratorom stron na potrzeby analityczne.

Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny administratora strony internetowej (cookies własne) lub przez systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich współpracujących z administratorem strony internetowej (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre pliki cookies usuwane są po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (cookies sesyjne), a niektóre, w przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej, pozwalać będą na rozpoznanie urządzenia użytkownika końcowego i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji (cookies stałe).

Z zasady pliki cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika strony internetowej, jednakże w pewnych sytuacjach, w połączeniu z innymi informacjami, pliki cookies mogą stanowić dane osobowe.

W ramach serwisu, pliki cookies aktywne są wyłącznie przed zalogowaniem się na konto użytkownika. Po zalogowaniu się, pliki cookies nie są stosowane.

2. Cele, podstawa prawna oraz okres przetwarzania informacji w ramach serwisu

W ramach serwisu, pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez użytkownika zgody na ich stosowanie. Zgoda stanowiąca podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach cookies innych niż niezbędne, pozyskiwana jest za pośrednictwem narzędzia do zarządzania plikami cookies (art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne). 

W ramach serwisu możemy stosować następujące pliki cookies, w zależności od udzielonej przez Ciebie zgody:

Niezbędne pliki cookies. Są one niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, które zawsze muszą być aktywne. Są one stosowane w odpowiedzi na działania podejmowane na stronie, takie jak na przykład uzupełnianie formularzy, logowanie do Panelu Klienta, przekazywanie informacji o zgodzie lub sprzeciwie w zakresie określonych plików cookies. Ewentualna ich zmiana przez ustawienia przeglądarki może skutkować zablokowaniem pewnych elementów strony internetowej. Są one zawsze aktywne i nie ma możliwości ich wyłączenia poprzez narzędzie do zarządzania plikami cookies. Mogą one zostać wyłączone przez ustawienia przeglądarki, ale może to sprawić, że serwis nie będzie funkcjonować prawidłowo.

Funkcjonalne pliki cookies. Ich rola polega na zbieraniu informacji pozwalających poprawić efektywność czynności, które są prowadzone w serwisie. Dzięki tym plikom cookies możemy dostosować działanie strony do potrzeb i preferencji odwiedzających ją użytkowników, na przykład poprzez zapamiętanie dokonanych wyborów na naszej stronie internetowej.

Analityczne pliki cookies. Odpowiadają za zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu. Pozwalają lepiej zrozumieć działanie naszej witryny internetowej oraz pozyskiwać informacje na temat tego, które jej podstrony są najbardziej popularne i w jaki sposób użytkownicy poruszają się po serwisie. Dzięki tym plikom cookies możemy lepiej dostosować serwis do oczekiwań użytkowników, zliczać wizyty i otrzymywać informacje o źródłach ruchu na naszej witrynie.

Marketingowe pliki cookies. Odpowiadają za prawidłowe działanie i optymalizację systemów związanych z działaniami reklamowymi. Informacje z tych plików mogą być udostępniane reklamodawcom, tak aby publikowane w ich serwisach reklamy były odpowiednio dopasowane do oczekiwań użytkownika. Pozwalają one na lepszą personalizację prowadzonej komunikacji.

Społecznościowe pliki cookies. Pozwalają udostępniać przygotowane przez nas treści za pośrednictwem zewnętrznych mediów społecznościowych, a także powiązać konta w takich mediach z naszą stroną i jej funkcjonalnościami. Odpowiadają również za rejestrację czynności użytkownika, a pozyskane przez nie informacje mogą być użyte na potrzeby działań reklamowych w poszczególnych mediach społecznościowych.

W ramach plików cookies możemy pozyskać informacje takie jak: (1) indywidualny identyfikator użytkownika, (2) adres IP, (3) informacje o systemie operacyjnym oraz przeglądarce internetowej, (4) informacje o przeglądanych podstronach, (5) informacje o źródle pochodzenia użytkownika – źródle wejścia na stronę firmy Active Squad, (6) informacje o przybliżonej lokalizacji użytkownika ograniczone do miejscowości, (7) informacje o języku, w którym użytkownik wyświetla serwis, (8) informacje o czasie spędzonym w serwisie oraz (9) inne informacje o sposobie korzystania z serwisu przez użytkownika i przeglądanych podstronach.

Ustawienia cookies innych niż sesyjne zapisywane są przez okres jednego roku od wyrażenia zgody. Po tym czasie ustawienia plików cookies wymagają ponownego wyboru za pomocą narzędzia do zarządzania plikami cookies. Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje ustawienia cookies za pomocą narzędzia, do którego link znajduje się w dolnej części polityki prywatności.

4. Narzędzia zewnętrznych dostawców – odbiorcy danych

W ramach serwisu w wymienionych powyżej celach, możemy wykorzystywać następujące narzędzia dostarczane przez zewnętrznych dostawców, którzy są jednocześnie odbiorcami informacji z plików cookies użytkowników serwisu:

Google Analytics, którego dostawcą jest Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Irlandia). Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW.

Google Ads, którego dostawcą jest Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Irlandia). Google Ads to serwis reklamowy Google umożliwiający wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense, sprzedawane w modelu CPC i CPM.

  1. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.
  2. Jak mogę kontrolować preferencje dotyczące plików cookie?

Jeśli zdecydujesz się zmienić swoje preferencje później podczas sesji przeglądania, możesz kliknąć kartę „Polityka prywatności i plików cookie” na ekranie. Spowoduje to ponowne wyświetlenie informacji o zgodzie, umożliwiając zmianę preferencji lub całkowite wycofanie zgody. Oprócz tego różne przeglądarki zapewniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu i usuwaniu plików cookie, odwiedź wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

7. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

8. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

9. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

10. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

11. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;
d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.